Egzamin Gimnazjalny 2018 Przyroda była ława! Sprawdź, jakie były pytania [ARKUSZE CKE, ODPOWIEDZI]

Małgorzata Mrowiec
Egzamin Gimnazjalny 2018 Przyroda Egzamin Gimnazjalny 2018
Egzamin Gimnazjalny 2018 Przyroda. W czwartek, 19 kwietnia uczniowie gimnazjów przystąpili do rozwiązywania egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej. Uczniowie z krakowskiego Gimnazjum nr 2 przy ul. Studenckiej oceniają, że czwartkowe poranne testy - z biologii, fizyki, chemii i geografii - były zdecydowanie łatwiejsze niż wczorajsze z historii, wos i polskiego. Na naszej stronie opublikujemy arkusze wraz z kluczem odpowiedzi.

Egzamin Gimnazjalny 2018 Przyroda: znamy zadania? [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE]

Egzamin Gimnazjalny 2018 Przyroda: część przyrodnicza była łatwa

Do rozwiązania były 24 zadania, trzeba było wybrać prawidłowe odpowiedzi lub zaznaczyć, czy dane stwierdzenie to prawda czy fałsz. Szczególną trudność sprawiały pytania z biologii. Czego dotyczyły?

- Było np. zadanie z genetyki, opisujące liska, który urodził się z innym kolorem futra niż jego rodzice. Należało odpowiedzieć, czy to było spowodowane zmianami w genotypie - relacjonowała nam Zosia z klasy matematyczno-fizycznej Gimnazjum nr 2. - Biologia była najtrudniejsza i mało oczywista. A najprzyjemniejsze były pytania z chemii - oceniała krakowska gimnazjalistka.

Egzamin Gimnazjalny 2018 Przyroda: znamy zadania!

Jeśli chodzi o chemię, trzeba było np. napisać, co jest produktem w reakcji kwasu octowego z sodem i w reakcji kwasu octowego z tlenkiem sodu, a także jaki gaz wydziela się w pierwszej z tych reakcji (w odpowiedziach podano CO2, trzeba było zaznaczyć, czy to prawda, czy fałsz).

- Całkiem przyjemna była fizyka - uznała Kasia z klasy matematyczno-fizycznej. Zapamiętała np. pytanie o fale elektromagnetyczne.

Z geografii uczniowie szczególnie zapamiętali pytanie o migracje. - Mieliśmy tabelkę i podane w niej trzy kraje: Polska, Niemcy i Słowacja. Pytanie było o to, czy w 2013 roku przyrost naturalny był dodatni czy ujemny, a kolejne dotyczyło tego, czy Słowacja zyskała na migracji ludności, to znaczy czy przybyło tam ludzi - relacjonował nam Jakub Korzeniowski z tej samej klasy. - To była prosta matematyka - dodawał.

Jak przyznawali gimnazjaliści, z którymi rozmawialiśmy, po środowym stresie pierwszego dnia egzaminów w czwartek już emocje opadły i nie było takich nerwów na teście.

Na teście z przyrody pojawił się m.in. rysunek i tabelka z danymi. Trzeba było odgadnąć, jaka to roślina. Był lemur i pytanie, co charakteryzuje lemura i dlaczego przynależy do ssaków. Pojawił się również układ wydalniczy i podano substancje, które przenikają z nefrona do krwi i na odwrót. Trzeba było powiedzieć, które substancje zostają wydalane przez zdrowego człowieka.

Egzamin Gimnazjalny 2018 Odpowiedzi z Przyrody

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 1

Na podstawie powyższego klucza rozpoznaj gatunek rdestnicy przedstawiony na rysunku. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. rdestnica drobna
B. rdestnica pływająca
C. rdestnica przeszyta
D. rdestnica kędzierzawa

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 2

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Cechą umożliwiającą zaklasyfikowanie lemura katta do ssaków jest obecność
A. palców.
B. czterech kończyn.
C. ogona.
D. ucha zewnętrznego.

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 3.
Cypryśniki to drzewa iglaste dorastające do 50 m wysokości. Niektóre cypryśniki występujące na okresowo zalewanych bądź trwale podmokłych obszarach, np. cypryśnik błotny, tworzą korzenie oddechowe. Te korzenie wyrastają ponad poziom gleby lub wody w odległości do kilkunastu metrów od pnia drzewa.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Na podstawie opisu można stwierdzić, że korzenie oddechowe cypryśnika błotnego są przystosowaniem do wzrostu na glebach
A. zanieczyszczonych metalami ciężkimi.
B. dobrze napowietrzonych.
C. ubogich w azot.
D. ubogich w tlen.

Egzamin Gimnazjalny 2018. Zadanie 4.
Układ wydalniczy pomaga utrzymać w organizmie człowieka stan wewnętrznej równowagi, ponieważ reguluje gospodarkę wodną i mineralną. Na uproszczonym schemacie przedstawiono kierunki przenikania wybranych substancji w nerce między krwią naczyń włosowatych a nefronem. Pogrubione strzałki oznaczają większą ilość substancji przenikającej.

W którym zestawie wymieniono substancje usuwane z moczem z organizmu zdrowego człowieka? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Glukoza i sole.
B. Leki i glukoza.
C. Mocznik i leki.
D. Aminokwasy i sole.

Zadanie 5.
Podczas jazdy rowerem szczególnie ważne jest utrzymanie równowagi ciała. Z tego powodu organizm musi nieustannie rejestrować zmiany swojego położenia i w razie konieczności uruchamiać odpowiednie czynności odruchowe.

5.1. Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Zmiany położenia naszego ciała podczas jazdy na rowerze rejestruje narząd równowagi, który mieści się w A/B. Zbudowany jest on C/D.
A. uchu środkowym
B. uchu wewnętrznym
C. z kanałów półkolistych
D. ze ślimaka

Zmiany położenia naszego ciała podczas jazdy na rowerze rejestruje narząd równowagi, który mieści się w B. uchu wewnętrznym . Zbudowany jest on C. z kanałów półkolistych.

5.2. W którym punkcie przedstawiono drogę impulsu podczas odruchów uruchamianych w celu utrzymania równowagi? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

ODPOWIEDŹ: A

Zadanie 6.
Na pewnej fermie lisów srebrnych urodził się lisek o niespotykanej dotychczas, jaśniejszej barwie sierści, odmiennej od barwy futra jego rodziców i wcześniejszych przodków. Dał on początek nowej rasie lisów, których umaszczenie futra określa się jako platynowe.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Lisek o platynowym futrze miał odmienny fenotyp z powodu zmian w genotypie. PRAWDA
2. Platynowa barwa futra liska jest cechą nabytą w trakcie życia, więc się nie dziedziczy. FAŁSZ

Zadanie 7

ODPOWIEDŹ: B,3
NIE, ponieważ gęstość materiału, z którego wykonano bransoletkę, jest mniejsza niż gęstość malachitu.

Zadanie 8.
Tlenek azotu(I) to bezbarwny i bezwonny gaz. Otrzymuje się go przez ogrzewanie azotanu(V) amonu.

Tlenek azotu(I) znalazł zastosowanie w procesie otrzymywania bitej śmietany. Pod ciśnieniem rozpuszcza się w śmietanie, a po obniżeniu ciśnienia wypełnia ją wieloma małymi pęcherzykami.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. Proces, w wyniku którego otrzymuje się tlenek azotu(I), jest reakcją chemiczną. PRAWDA
2. Proces otrzymywania bitej śmietany przy użyciu tlenku azotu(I) jest zjawiskiem fizycznym. **

Zadanie 9.

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Pierwiastkiem X jest
A. krzem.
B. glin.
C. siarka.
D. węgiel.

Zadanie 10.
Na rysunkach przedstawiono modele pierwszego i czwartego związku z szeregu homologicznego pewnej grupy związków. Białe kule oznaczają atomy wodoru, a szare – atomy węgla.

10.1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
Związki, których modele przedstawiono na rysunkach, należą do szeregu homologicznego
A. alkanów.
B. alkenów.
C. alkoholi.
D. estrów.

10.2. Wskaż wzór sumaryczny siódmego z kolei związku należącego do tej samej grupy związków co związki pierwszy i czwarty. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. C7H16
B. C7H14
C. C7H13
D. C7H12

Zadanie 11.
Aby zbadać właściwości kwasu octowego, wykonano doświadczenie, które przedstawiono na schemacie

Zaobserwowano, że substancje stałe dodawane do wodnych roztworów kwasu octowego przestały po pewnym czasie być widoczne, a w probówkach powstały bezbarwne, klarowne ciecze. W trakcie doświadczenia w probówce I wydzielały się pęcherzyki gazu.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1. W obu probówkach jednym z produktów reakcji była sól CH3COONa. PRAWDA
2. W probówce I wydzielał się CO2. FAŁSZ

Zadanie 12.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1. albo 2.

Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia można stwierdzić, że metyloamina ma właściwości
A. kwasowe,
B. zasadowe
ponieważ
1. reaguje z kwasem solnym.
2. reaguje z wodorotlenkiem sodu.

Informacje do zadań 13. i 14.
W magazynie mebli dźwig podnosi pionowo skrzynię o masie 360 kg ruchem jednostajnym z prędkością 0,4 m/s

Zadanie 13.
Jak długo trwa podnoszenie skrzyni na wysokość 6 m? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. 6 s
B. 9 s
C. 15 s
D. 24 s

Zadanie 14.
Która informacja dotycząca opisanej sytuacji jest prawdziwa? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.
A. Energia potencjalna skrzyni pozostaje stała.
B. Energia kinetyczna skrzyni maleje, a jej energia potencjalna rośnie.
C. Dźwig, podnosząc skrzynię, wykonuje pracę przeciwko sile grawitacji.
D. Praca wykonana przez dźwig powoduje wzrost energii kinetycznej skrzyni.

Zadanie 15.
W pokoju ogrzewanym kominkiem zmierzono temperaturę powietrza bezpośrednio nad podłogą oraz pod sufitem.

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź A albo B i jej uzasadnienie 1., 2. albo 3. Temperatura powietrza była wyższa
A. bezpośrednio nad podłogą,
B. pod sufitem,
ponieważ
1. powietrze jest złym przewodnikiem ciepła.
2. gęstość ogrzanego powietrza jest mniejsza niż gęstość zimnego powietrza.
3. ciśnienie powietrza pod sufitem jest większe niż nad podłogą.

Zadanie 16

16.1. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Długość toru KL wynosi około
A. 0,5 cm
B. 1 cm
C. 2 cm
D. 4 cm

16.2. Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Wahadło pokonuje odległość między punktami K i L w czasie
A. 0,5 s
B. 1,0 s
C. 1,5 s
D. 2,0 s

Egzamin gimnazjalny 2018 HARMONOGRAM

18 kwietnia 2018 (środa) - część humanistyczna

 • Historia, WOS - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • J. Polski - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

19 kwietnia 2018 czwartek - część matematyczno-przyrodnicza

 • Przyroda: biologia, chemia, fizyka i geografia - trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut
 • Matematyka - trwa 90 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut

20 kwietnia 2018 piątek - część językowa

 • na poziomie podstawowym trwa 60 minut , rozpoczyna się o godzinie 9.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut

 • na poziomie rozszerzonym trwa 60 minut, rozpoczyna się o godzinie 11.00
  dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

  Wybór poziomu egzaminu
  z języka obcego nowożytnego

 • język nauczany na bazie podstawy programowej III.0 (poziom dla początkujących) - obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym, nieobowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

 • język nauczany na bazie podstawy programowej III.1 (poziom na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego)
  obowiązkowo egzamin na poziomie podstawowym i obowiązkowo egzamin na poziomie rozszerzonym

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego 2018

Wyniki egzaminu gimnazjalnego zostaną ogłoszone 15 czerwca 2018 r.

Autor: Joanna Urbaniec

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie