Wybierz region

Wybierz miasto

  Regulamin plebiscytu

  Modowa Bitwa Miast. Zagłosuj w finale!

  Regulamin plebiscytu pod nazwą
  „Modowa bitwa miast”
  zwanego dalej „Plebiscytem”


  Art. 1
  Informacje ogólne
  Plebiscyt użytkowników serwisu naszemiasto.pl pod nazwą „Modowa bitwa miast” organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem. 
  Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.

  Art. 2
  Cel Plebiscytu

  Celem Plebiscytu jest wyłonienie osoby reprezentującej najciekawszy, własny styl związany z modą.
  Plebiscyt w pierwszym etapie regionalnym odbywa się równolegle w każdym regionie w którym wydawana jest gazeta naszemiasto.pl, etap drugi i finał prowadzone są centralnie we wszystkich regionach.


  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

  1. Kandydaturę uczestnictwa w Plebiscycie może zgłosić jedynie pełnoletni, zarejestrowany użytkownik serwisu www.naszemiasto.pl. Zgłaszającym kandydaturę do plebiscytu może być wyłącznie kandydat, nie można zgłosić kandydata w jego imieniu poprzez osoby trzecie.
  Zgłoszenia należy dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na www.naszemiasto.pl wraz ze zdjęciem przedstawiającym zgłaszane przez kandydata stylizacje oraz opisem (zwane dalej Materiałem konkursowym).
  2. Osoba zgłaszająca kandydaturę do udziału w plebiscycie musi być użytkownikiem serwisu internetowego www.naszemiasto.pl posiadającym ważne konto w tym serwisie lub posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym naszemiasto.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu.
  4. Z udziału w plebiscycie wykluczeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
  5. Dokonanie zgłoszenia kandydatury oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody spółce Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach dzienników naszemiasto.pl oraz portalu internetowego naszemiasto.pl.
  6. W Plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego naszemiasto.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polska Press”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu

  Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 24.09.2015 do 22.11.2015. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane poprzez formularz dostępny na stronie internetowej dla zalogowanych użytkowników w/w strony internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać:
  minimum 1 (jedno) zdjęcie kandydata w plebiscycie, obejmujące całą stylizację, wykonaną z gotowych, dostępnych w sprzedaży produktów (ubrań, butów, dodatków)
  krótki opis zdjęcia

  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, za pośrednictwem formularza do godz. 23:59 w dniu 12.10.2015

  Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

  Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.

  Na zdjęciu o którym mowa w pkt 1 a powyżej, może być utrwalona jedynie osoba Zgłaszającego bez udziału osób trzecich.

  Zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach przekazanych Organizatorowi. Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku w publikacjach w prasie drukowanej i na portalach internetowych Organizatora Zgoda obejmuje także przyszłe wydania tych publikacji
  Nie będą przyjmowane zgłoszenia które nie spełnią wymogów przewidzianych niniejszym Regulaminem oraz materiały zawierające treści powszechnie uznane za wulgarne, zawierające nagość, erotykę, pornografię, obrażającego uczucia osób trzecich włącznie z uczuciami religijnymi, zawierające treści nacechowane przemocą, rasistowskie, zawierającego materiały chronione prawami wyłącznymi bez stosownych zgód osób uprawnionych (włącznie z prawami autorskimi).


  2. Głosowanie w pierwszym etapie będzie trwało od godz. 12:00 dnia 24.09.2015 r. do godz. 11:59:59 dnia 16.10.2015 i będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) i/lub za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”), na zasadach opisanych poniżej:

  Głosowanie za pośrednictwem „strony www” odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach:
  a. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym Materiałem konkursowym,
  b. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
  c. dla uczestników dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi pięć głosów (kliknięć).
  d. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji FB odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk, na następujących warunkach:
  a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
  b. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
  c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazanym Materiałem konkursowym,
  d. jedno kliknięcie to pięć głosów w Plebiscycie na dany Materiał,
  e. dzienny limit oddanych kliknięć wynosi jedno kliknięcie za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

  Finaliści z każdego etapu regionalnego przejdą do głosowania półfinałowego. Dodatkowo Komisja Plebiscytowa może wskazać po jednym dodatkowym kandydacie z każdego regionu który przejdzie do etapu półfinałowego. Głosowanie w etapie półfinałowym będzie trwało od godz. 12:00 dnia 23.10.2015 r. do godz. 11:59:59 dnia 6.11.2015 i będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) i/lub za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”), na takich samych zasadach jak głosowanie w etapie pierwszym (pkt. 3 paragraf 4).
  Pięciu kandydatów którzy uzyskają największą liczbę głosów w etapie półfinałowym przejdzie do finału. Głosowanie w etapie półfinałowym będzie trwało od godz. 12:00 dnia 12.11.2015 r. do godz. 11:59:59 dnia 22.11.2015 i będzie się odbywać za pośrednictwem strony internetowej naszemiasto.pl (dalej jako „strona www”) i/lub za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”), na takich samych zasadach jak głosowanie w etapie pierwszym i półfinałowym (pkt. 3 paragraf 4). Dodatkowo w trakcie Fashion Week finaliści otrzymają do wykonania zadanie specjalne, zwycięzca zadania specjalnego wybrany przez Komisję Plebiscytową otrzyma w dniu jego ogłoszenia dodatkowe punkty w głosowaniu, ilość przyznanych punktów będzie równa różnicy punktów jaka dzieli nagrodzoną osobę od finalisty zajmującego w tym momencie pierwsze miejsce. W przypadku kiedy nagrodzona w zadaniu osoba zajmuje pierwsze miejsce w głosowaniu internetowym otrzyma taką ilość punktów, która stanowi różnicę punktów względem osoby zajmującej drugie miejsce w głosowaniu internetowym.  Art. 5
  Ochrona danych osobowych
  1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

  4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

  5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

  6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników Plebiscytu

  Komisja Plebiscytowa ogłosi wyniki plebiscytu na łamach serwisu naszemiasto.pl w dniu 22.11.2015 roku


  Art. 7
  Nagrody w Plebiscycie
  Kandydaci którzy zwyciężą w głosowaniu internetowym w etapie regionalnym otrzymają w nagrodę tablet NTT875A
  Pięciu kandydatów którzy zdobędą największą ilość głosów w drugim etapie, czyli głosowaniu półfinałowym otrzymają nagrody:
  - tabletNTT TN116EG
  - zaproszenie na Fashion Week 2015
  - nocleg w Łodzi w hotelu wraz ze śniadaniami
  - zwrot kosztów dojazdu do Łodzi, zgodnie z aktualnymi stawkami przejazdu komunikacją PKP w klasie II
  Zwycięzca Modowej bitwy miast, którzy zwycięży w finale otrzyma nagrody:
  - voucher do SPA o wartości 3000 zł
  - voucher na zakupy w salonie Fashion Philosophy w Łodzi o wartości 2000 zł
  Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  Art. 8
  Reklamacje

  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


  Art. 9
  Odpowiedzialność
  1.   Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w serwisie internetowym naszemiasto.pl
  2.   Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  Dodaj ogłoszenie