Regulamin konkursów

[email protected]
Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa ogólne warunki konkursów organizowanych i współorganizowanych przez serwis Nasze Miasto (www.naszemiasto.pl) nie objętych osobnym regulaminem.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursów, zwanych dalej „Konkursami” w serwisie Nasze Miasto: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP 522-01-03-609. Ww. organizator odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin.
2. Głównym organizatorem Konkursów współorganizowanych przez serwis Nasze Miasto i inne instytucje, jest jednostka, która w danym Konkursie jest fundatorem Nagród.

§2
Zasady Konkursów

1.W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), będące użytkownikami serwisu Nasze Miasto (www.naszemiasto.pl). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.
W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy firmy Polska Press Sp. z o.o. oraz spółek zależnych.

2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi.

3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w jednym Konkursie tylko raz.

4. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany w serwisie www.warszawa.naszemiasto.pl w okresie podanym każdorazowo na stronie Konkursu.

5. Uczestnik Konkursu powinien:
5.1. zarejestrować się w serwisie, podać swoje imię, nazwisko i adres mailowy
5.2. zalogować się i udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe
5.3. wykonać zadanie konkursowe opisanego na stronie Konkursu

6. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy zarejestrowali się w serwisie, zalogowali się i nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe.

7. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze rozwiązania.

8. Zwycięzcy Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany wcześniej adres e-mail, w terminie określonym we właściwym Konkursie.

9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody.

§3
Nagrody

1. Rodzaj oraz liczba Nagród w Konkursie są wskazane każdorazowo na stronie Konkursu.

2. Nagrody, które są odbierane przez Zwycięzców bezpośrednio w siedzibie serwisu Nasze Miasto zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody dostępnego w siedzibie ww. redakcji.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.

4. Portal Nasze Miasto, jednocześnie organizator i współorganizator Konkursów: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP 522-01-03-609, nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie.

5. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody.

6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

7. Jeżeli zwycięzca w ciągu 7 dni nie zgłosi się po odbiór nagrody, nagroda przepada, a o jej przeznaczeniu decyduje redakcja.

§4
Kryteria Oceny

1. Redakcja zastrzega sobie możliwość niewskazania zwycięzców w konkursie w przypadku podejrzenia złamania regulaminu lub w innych szczególnych wypadkach.

2. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalna.

§5
Postanowienia końcowe

1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu Nasze Miasto.

2. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

3. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów uwzględnionych we właściwym Konkursie.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

6. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

7. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

8. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

9. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Warszawa Nasze Miasto oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Warszawie przy ul. Domaniewska 45.

10. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadomienia Uczestnika.

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać na adres [

[email protected]

](mailto:[email protected])

Tokio Raport - rozmowa z Lucyną Kornobys

Wideo

Dodaj ogłoszenie